भाषा सम्पादन तथा पेज डिजाइनिङ एउटै थलोमा

यदि तपाईँ युनिकोडमा किताब प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ, स्तरीय पेज-डिजाइनिङ चाहनुहुन्छ, भाषा सम्पादक खोजीरहनुभएको छ भने, तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ।

प्रदान गरिने सेवाहरू: १. भाषा सम्पादन, २. पेज डिजाइनिङ, ३. अनुवादः क)अङ्ग्रेजीबाट नेपाली र नेपालीबाट अङ्ग्रेजी, ख) हिन्दीबाट नेपाली र नेपालीबाट हिन्दी, ग) बङ्गालीबाट नेपाली घ) हिन्दीबाट अङ्ग्रेजी र अङ्ग्रेजीबाट हिन्दी।